Zaznacz stronę

Regulamin

Regulamin serwisu „negatywHD

Postanowienia Ogólne


 1. Serwis prezentuje materiały informacyjne na temat profesjonalnej grafiki cyfrowej, umożliwia pobieranie zamieszczonych w serwisie materiałów graficznych oraz wydaje newsletter.
 2. Korzystanie z serwisu wymaga posiadania komputera PC podłączonego do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową obsługującą Java Script i akceptującą pliki Cookies.
 3. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne.
 4. Korzystanie z serwisu oznacza akceptacje niniejszego regulaminu.

 5. Korzystanie z zasobów serwisu, komentowanie opublikowanych w serwisie artykułów nie wymaga rejestracji w serwisie.
 6. Korzystanie z funkcji pobierania materiałów graficznych udostępnionych w serwisie wymaga założenia konta użytkownika w procesie rejestracji.

 

Rejestracja

 1. Rejestracja wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego zawierającego: login oraz adres e-mail.
 2. Dodatkowo w procesie rejestracji użytkownik może wprowadzić informacje o płci oraz dodatkowe informacje dotyczące fotografii, swoich stron www i profili w portalach społecznościowych.
 3. Rejestracja wymaga weryfikacji poprawności adresu e-mail podanego w formularzu rejestracyjnym
 4. Rejestracja oznacza akceptację niniejszego regulaminu w jego brzmieniu aktualnym w momencie rejestracji.
 5. Rejestracja w serwisie oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowej, zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.

 

Zasady pobierania materiałów graficznych

 1. Materiały graficzne udostępniane w serwisie mogą być pobierane przez wszystkich użytkowników.
 2. Użytkownik pobierając materiał graficzny nie nabywa do niego żadnych praw, w tym autorskich praw majątkowych, za wyjątkiem praw określonych w niniejszym regulaminie.
 3. Administrator udziela użytkownikowi pobierającemu zamieszczony w serwisie materiał graficzny niewyłącznej licencji na korzystanie z tego utworu, na podstawie której:
 4. Użytkownik może rozpowszechniać, zwielokrotniać, przetwarzać pobrany materiał graficzny za pośrednictwem sieci Internet lub innych mediów, pod warunkiem podania informacji o źródle pochodzenia pobranego materiału graficznego w postaci linku zwrotnego do serwisu umieszczonego w opisie pobranego materiału graficznego.
 5. Użytkownik nie może odsprzedać pobranego z serwisu materiału graficznego

 

Newsletter

 1. Każda osoba korzystająca z zasobów serwisu może zapisać się na otrzymywanie bezpłatnego newslettera.
 2. W celu zapisania się na otrzymywanie newslettera należy podać adres e-mail na który newsletter będzie przesyłany.
 3. Zapisują się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podany powyżej adres e-mail Newslettera negatywhd.pl oraz innych publikacji i informacji zawierających reklamy zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204).
 4. Rezygnacja z otrzymywania newslettera możliwa jest poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na adres admin@negatywhd.pl

 

Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

 1. Użytkownik zobowiązany jest do ochrony loginu oraz hasła i do nie udostępniania tych danych osobom trzecim.
 2. Rejestrując się użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Dane osobowe podane przez użytkownika będą przetwarzane przez administratora w celu realizowania usług oferowanych przez serwis, oraz w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb administratora wynikających z przepisów prawa, w szczególności w celach marketingowych dotyczących oferowanych produktów i świadczonych usług przez administratora.
 4. Użytkownik ma prawo do przeglądania swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz do zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.
 5. Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy serwisu. Żądanie takie jest jednoznaczne z likwidacją konta użytkownika w serwisie.

 

Odpowiedzialność

 1. Administrator oświadcza, że dochowa wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu. Administrator nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane funkcjonowaniem lub brakiem funkcjonowania serwisu.
 2. Administrator nie odpowiada za szkody spowodowane ujawnieniem loginu i hasła użytkownika oraz spowodowanych przez działanie szkodliwego oprogramowania na komputerze użytkownika
 3. Administrator nie odpowiada za sposób wykorzystania przez użytkownika materiałów graficznych pobranych z serwisu.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy wprowadzonych przez użytkowników.
 5. Zabronione jest:

 6. Wykorzystywanie serwisu do celów sprzecznych z prawem

 7. Wpływanie na prawidłowe funkcjonowanie serwisu w szczególności poprzez przesyłanie szkodliwego oprogramowania
 8. Wykorzystywanie funkcjonalności serwisu w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem.

 

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu powinny być przesyłane pisemnie na adres e-mail: admin@negatywhd.pl. Okres rozpatrywania reklamacji wynosi 21 od jej otrzymania.
 2. Z ważnych przyczyn, związanych zwłaszcza z udostępnieniem nowych funkcji w serwisie regulamin może ulec zmianie. O zmianach w regulaminie użytkownicy informowani są komunikatem zamieszczonym w serwisie. Skorzystanie z usług serwisu po dokonaniu zmiany w regulaminie oznacza jego akceptację.
 3. W przypadku rażącego naruszenia postanowień regulaminu przez użytkownika, w szczególności naruszenia licencji na której udostępnione są materiały graficzne, administrator może usunąć konto użytkownika.
 4. Użytkownik może usunąć konto w serwisie wysyłając odpowiednią informację na adres e-mail: admin@negatywhd.pl
 5. W sprawach nieuregulowanych właściwe są przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o usługach świadczonych drogą elektroniczną i innych właściwych ustaw.